හම්බන්තොට වරාය දියුණු කිරීම නතර කිරීම සඳහා කුමන්ත්‍ර‍ණයක් ඇති බවට සැකයක්  ඇමති අර්ජුන රණතුංගෙන් මාධ්‍යවේදීන් ප්‍ර‍ශ්න කරයි

හම්බන්තොට වරාය දියුණු කිරීම නතර කිරීම සඳහා කුමන්ත්‍ර‍ණයක් ඇති බවට සැකයක් ඇමති අර්ජුන රණතුංගෙන් මාධ්‍යවේදීන් ප්‍ර‍ශ්න කරයි

ආයෝජකයින් ගෙන්වා හම්බන්තොට වරාය දියුණු කිරීමට ගන්නා …

ගිවිසුම්වලින් වරායට අගතියක් වෙන්න ඉඩදෙන්නේ නැහැ.  කැබිනට් අනුමැතිය නැතිව කිසිකෙනෙකුට ගිවිසුම් ගහන්නත් බැහැ.  ඇමති අර්ජුන රණතුංග පෙන්වා දෙයි

ගිවිසුම්වලින් වරායට අගතියක් වෙන්න ඉඩදෙන්නේ නැහැ. කැබිනට් අනුමැතිය නැතිව කිසිකෙනෙකුට ගිවිසුම් ගහන්නත් බැහැ. ඇමති අර්ජුන රණතුංග පෙන්වා දෙයි

ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේදී තම ආයතනවලට වැඩි වාසියක් අත්වන …

Page 1 of 1812345...10...Last »
Top