කොළඹ ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහා උමං මාර්ග 03 ක්, එක් උමං මාර්ගයක වැඩ අවසන්…

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ, දික් ඕවිට, ගංවතුර පාලන ‘දියදොර’ ඉදිකිරීමේ සමාරම්භක අවස්ථාවට එක්වෙමිනි. එම…