පැය 24 ම විදුලිය සපයන කලාපයේ එකම රට වශයෙන් සාර්ක් කලාපීය මහලේකම්ගෙන් ශ‍්‍රී ලංකාවට පැසසුම්…

සාර්ක් කලාපයේ රටවල් අතරින් 24 පැයම අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් පවතින, එමෙන්ම 100% ක් විදුලියනය වූ එකම රට ශ‍්‍රී ලංකාව බවත්,…