පෙබරවාරි උද්දමනය වැඩිවේ

22 මාර්තු 2017 විමසුම ලාක්ෂමය පදනම මත ගනිනු ලබන උද්දමනය 2017 ජනවාරි මාසයේ වාර්තා වූ 6.5% සිට පෙබරවාරියේ 8.2 % දක්වා වැඩි වී ඇති…