ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය සදහා අමුද්‍රව‍්‍යයක් ලෙස සහල් භාවිත කිරීමේ අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ පසුගිය රජයයි

මෙරට මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය සදහා අවශ්‍ය ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය කරන කිසිදු ස්කාගාරයකට සහල් යොදවා ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය…