රෝහින්ග්‍යා අනාථයින් ලංකාවට භාර ගැනීමට තීරණයක් නෑ – ඇමති පාඨලී

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා මෙම අදහස් පළකළේ දෙස් විදෙස් හි දේශපාලන හා සමාජීය…