රටතුළ කිසිම ආකාරයක තෙල් හිඟයක් නැහැ – අමාත්‍යාංශ ලේකම් අවධාරණය කරයි

රටතුළ කිසිම ආකාරයක තෙල් හිඟයක් නොමැති බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා පවසයි.…