ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඔපෙක් අරමුදල මඟින් කළුගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඩොලර් මිලියන 18ක්

සංවර්ධනය සඳහා වන සෞදි අරමුදල (SFD), අරාබි ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා කුවේට් අරමුදල (KFAED) හා ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන…