ඉන්ධන අඛණ්ඩව බෙදා හැරීමට ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයක් – ඇමති අර්ජුන

කාලගුණය හේතුවෙන් ආපදාවට පත් ප්‍රදේශවලට අඛණ්ඩව ඉන්ධන බෙදා හැරීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයක් පිහිටුවීමට ඛනිජ තෙල්…