අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ යාපනය දිස්ත්‍රික් මහජන නියෝජිතයන් හා රජයේ නිලධාරීන් හමුව

2017.05.19 වන දින යාපනය දිස්ත්‍රික් මහජන නියෝජිතයන් හා රජයේ නිලධාරීන් හමුවීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යයට අදහස් දැක්වූ…