නොවැම්බර් 09 ට ප්‍රථම ණයවර ලිපි විවෘත කළ පුද්ගලයන්හට පැරණි තීරුබදු ක්‍රමය යටතේ වාහන නිශ්කාශණය කිරීමට අවසර

මෙරටට වාහන ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අයවැය 2018 මගින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද ප්‍රතිපත්ති තවදුරටත් ලිහිල් කරන බව මුදල්…