ලංකා භූමිතෙල් ධීවරයින්ට සැපයීම කිසි ලෙසකින් සීමා කර නැහැ…

ලංකා භූමිතෙල් අවභාවිතය වළක්වාලමින් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිකුත් කළ චක්‍රලේඛය සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්ව විසින් අසත්‍ය කරුණු ප්‍රකාශ කරමින් සිටී. ඒ පිළිබඳව පැහැදිලිකිරීමක් කරන ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අවධාරණය කරන්නේ ලංකා භූමිතෙල් ධීවර ප්‍රජාවට හෝ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙත සැපයීම කිසිම අවස්ථාවක සීමා කර නොමැති බවයි.

ලංකා භූමිතෙල් පාඩු ලබමින් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අලෙවි කරනුයේද ධීවර ප්‍රජාවට සහ අඩුආදායම් ලාභී පවුල්වලට සහන ලබා දීමේ අරමුණනි. එබැවින් ධීවර ප්‍රජාවට හෝ අඩු අදායම්ලාභී පවුල් වෙත ලංකා භූමිතෙල් ඉල්ලුමේ ප්‍රමාණයට සපයන්නැයි ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සියලුම පිරවුම්හල් වෙත තරයේ උපදෙස් දී තිබේ.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පසුගිය 18වැනිදා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයෙන් අවධාරණය කර ඇත්තේ ලංකා භූමිතෙල්වලට ලබා දෙන සහනයට මුවාවී මහා පරිමාණයෙන් සිදුකෙරන ලංකා භූමිතෙල් අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහා වූ ක්‍රියාමාර්ග පමණි.

scroll to top