ඉදිරියේ දී තෑගි ඔප්පු අවලංගු කළ හැක්කේ අධිකරණයට පමණයි

නොවැ 12, 2015 (විමසුම) – නිසි අධිකරණ නියෝගයකින් තොරව තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු කිරීමට තෑගි දීමනාකරුවකුට ඇති බලය අහෝසි කිරීමට නව නීතියක් ගෙන එන බව රජය පවසයි.

ඒක පාර්ශවිකව තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු කළ හැකි බවට මීට පෙර දිසා අධිකරණය විසින් දුන් තීන්දුවක් අභියාචනාධිකරණය විසින් ද ස්ථිර කිරීම නිසා තෑගි ඔප්පු ඇප ලෙස තබා ගෙන ණය දෙන ආයතන ද අසීරුතාවකට පත්ව සිටියේය.

මේ පිළිබඳ නීති කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ අනුව නිසි අධිකරණයක නියෝගයකින් තොරව තෑගි ඔප්පුවක් අවලංගු කිරීමට ඇති බලය අහෝසි කිරීමට අදාල නව නීති කෙටුම්පත් කිරීමට අමාත්‍යය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

scroll to top