60 වන රාජ්‍ය සාහිත්‍ය උත්සවය හෙට

අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන 60 වන රාජ්‍ය සාහිත්‍ය උත්සවය හෙට (2017-09-08) ප:ව 2.30 ට නෙළුම් පොකුණ රගහලේ දී ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

scroll to top