2020 දී අපනයන කරුවන් 2000 සංවර්ධනයට

importer-3.jpg

28 මාර්තු 2017 විමසුම – 2017-2020 කාලපරිඡ්චේදය තුලදී අපනයන කරුවන් 2000 ස්ථාපිත කිරීමේ රජයේ ජාතික වැඩසටහන පසුගියදා උතුරු පලාතේ ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් යාපනයේදී දියත් කෙරුණි. මෙම ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇති ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය එම කටයුතු සුදානම් කර තිබුණි. මෙම වැඩසටහන ව්‍යවසායකයන් දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණයක් අපනයන භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනයක් සහ ව්‍යාපාරික සායනයක් යන අංගවලින් සමන්විත විය. මෙම සම්මන්ත්‍රණයේ දී ගෝලීය සැපයුම් දාමයට එකතු වෙමින් අභියෝග ජයගත්ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රධාන පෙලේ අපනයන කරුවන් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කරමින් ව්‍යවසායකයන් අපනයන ක්ෂේත්‍රයට ආකර්ෂණය කරගැනීම සඳහා දිරිගැන්වූ අතර අපනයනයට අදාලමූල්‍ය පහසුකම් සලසන ආයතන වල සහ ඇසුරුම්කරණය ආදී සේවාවන් පිළිබඳව බැංකු හා විෂයභාර ආයතනවල නිලධාරීන් මෙන්ම, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් විසින් ව්‍යවසායකයින් දැනුවත් කිරීමද මෙහිදී සිදුවිය.

වසර 2020 වන විට නව අපනයන කරුවන් 2000 සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනහි ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තිරසාර වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමද මෙම වැඩසටහනෙහි මූලික ඉලක්කයක් වනු ඇත. අනෙකුත් පලාත්වල ව්‍යවසායකයින් දැනුවත් කිරීම සඳහා එකී සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ඉදිරියේදී නුවර, ගාල්ල,මඩකලපුව ,බදුල්ල, යන නගරවලදී පැවැත්වීමටශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මේ වන විටත් කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

scroll to top