2017 විගමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ පවුල් වල දරුවන්ගේ ශිෂ්‍යත්ව සදහා රුපියල් කෝටි 5 ක් වෙන් කෙරේ

2017 වර්ශය සදහා විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින්ගේ අධ්‍යාපනය ලබන දූ දරුවන් වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කිරීම ස`දහා රුපියල් ලක්ෂ 570 ක් (රු. 56,995,000) ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙන් කර ඇති අතර, මෙමගින් දරුවන් 2885 දෙනෙක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිඛෙන බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකොAරළ මහත්මිය ස`දහන් කළාය. එසේම මේ වසරේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන දිස්ති්‍රක් මට්ටමින් නොවැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

මේ අනුව 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් දරුවන් 869 දෙනෙකු වෙනුවෙන් එක් අයෙකුට රු.15,000 බැගින් රුපියල් .13,035,000 ද, අ.පො.ස(සාපෙළ) සමත් දරුවන් 1652 දෙනෙකු එක් අයෙකුට රු.20,000 බැගින් රුපියල් රු. 33,040,000 ද, අ.පො.ස (උපෙළ) සමත්වී විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලැබූ දරුවන් 364 දෙනෙකු සදහා එක් අයෙකුට රු.30,000 බැගින් රුපියල් රු 10,920,000 ද, 2017 වර්ශය වෙනුවෙන් පිරිනැමීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබේ.

ශී්‍ර ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කා්රයාංශයේ ලියාපදිංචි වී රැකියා ස`දහා විදේශ ගත වූ විගමනික දෙමාපියන්ගේ, දූ දරුවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට සහාය වීමක් හා සුභසාධන කටයුත්තක් ලෙසත්, විගමනික දෙමාපිය දූ දරු ශිෂ්‍යතAව ක්‍රමය කි්‍රයාත්මක වේ. තම මව හෝ පියා විදේශ රැකියාවක නිරත වී සිටින කාලය තුල, මෙරට සිටින තම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට ශක්තියක් වෙමින්, ඒ සදහා මූල්‍ය සහයක් ලබා දීම ශිෂ්‍යතAව වැඩසටහනේ පරමාර්ථයකි. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් 1996 දී මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත.

මෙවර වැඩිම ශිෂ්‍යත්වලාභී දරුවන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 307 ක් වශයෙනි.

එසේම මෙවර නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 281 දෙනෙකුද, මඩකලපුව දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 295 දෙනෙකුද, ති්‍රකුණාමලය දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 115 දෙනෙකුද වශයෙන් දරුවන් 691 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.මෙවර වැඩිම ශිෂ්‍යත්වලාභීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේද නැගෙනහිර පළාතේ.

ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ති්‍රක්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 44 දෙනෙකුද, මොණරාගල දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 14 දෙනෙකු=ද වශයෙන් දරුවන් 58 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ති්‍රක්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 189 දෙනෙකුද, ගම්පහ දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 307 දෙනෙකු=ද, කලූතර දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 173 දෙනෙකුද වශයෙන් දරුවන් 669 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 27 දෙනෙකුද, මන්නාරම දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 3 දෙනෙකුද, වවිනියාව දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 4 දෙනෙකුද, කිළිනොච්චිය දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 3 දෙනෙකුද, මුලතිව් දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 1 දෙනෙකුද, වශයෙන් දරුවන් 38 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

මධ්‍යම පළාතේ නුවර දිස්ති්‍රක්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 231 දෙනෙකුද, මාතලේ දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 85 දෙනෙකුද, නුවරඑළිය දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 42 දෙනෙකුද වශයෙන් දරුවන් 358 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.
වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ති්‍රක්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 252 දෙනෙකුද, පුත්තලම දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 69 දෙනෙකු=ද, වශයෙන් දරුවන් 321 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ති්‍රක්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 203 දෙනෙකුද, මාතර දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 74 දෙනෙකු=ද, හම්බන්තොට දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 60 දෙනෙකුද වශයෙන් දරුවන් 337 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.
උතුරුමැද පළාතේ අනුරාධපුර දිස්ති්‍රක්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 113 දෙනෙකුද, පොළොන්නරුව දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 65 දෙනෙකු=ද, වශයෙන් දරුවන් 178 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ති්‍රක්කයෙන් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 62 දෙනෙකුද, කෑගල්ල දිස්ති්‍රක්කයෙන් දරුවන් 173 දෙනෙකු=ද, වශයෙන් දරුවන් 235 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

scroll to top