2017 වසරේ හොදම මෝටර් රථ ලෙස නව PEUGEOT 3008 SUV රථය නම්කරේ

PEUGEOT-3008-SUV.jpg

මෙම නව PEUGEOT 3008 රථය 2017 වසරේ හොදම මෝටර් රථ ලෙස ජිනීවා නුවර මාර්තු 6 වන සඳුදා නම් කරන ලදී.

යුරෝපීය මාධ්යවේදීන් 58 කින් සමන්විත මණ්ඩලයක් විසින් විනිශ්චය කරන ලද අතර එයට සැලකිල්ලට ගෙන ඇත්තේ රථයේ රටාව, ශෛලිය,
කාර්ය සාධනය හා අභ්‍යන්තර නිර්මාණය යන අංගයන් ය.

මෙම සම්මානයට අමතරව තවත් සම්මාන විස්සක් හිමිකර ගැනීමට මෙම රථය සමත් වී තිබේ.

මෙම කෙටි ඉතිහාසය තුල තවද මෙම වාහනය වසරේ මෝටර් රථ ලෙස පස් වතාවක් ද වසරේ SUV මෝටර් රථ ලෙස එක් වතාවක් ද සම්මානයට පත්‍ර වී තිබේ

scroll to top