2017 වසරේ ඇගයීම් සදහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මානය අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතාට

Karu-5.jpg

2017 වසරේ ඇගයීම් සදහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මානය හිමි කර ගත් අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතාට මෙම සම්මානය පිරිනැමීම නිමිත්තෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති උත්සවය.

scroll to top