2015 වර්ෂයේ මූල්‍ය පාලන නීතිරීති සහ රෙගුලාසි වලට අනුගත වීමේ ආයතන ඇගයීමට

Karu-2-2.jpg

පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව විසින් 2015 වර්ෂයේ මූල්‍ය පාලන නීතිරීති සහ රෙගුලාසි වලට අනුගත වීමේ සහ කාර්යසාධනය පිලිබදව සතුටුදායක ප්‍රතිඵල පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම වෙනුවෙන් පැවැති ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

scroll to top