2015 නොවැම්බර් මාසයේ වාර්ෂික උද්ධමනය 4.8% දක්වා ඉහළට

Sri-Lanka-Inflation.jpg

Sri Lanka Inflation

දෙසැ 21, 2015 (විමසුම) – 2015 නොවැම්බර් මාසය සඳහා වාර්ෂික උද්ධමනය සියයට 4.8 ක් ලෙස ගණනය කොට ඇති ‍බවත්, 2015 ඔක්තෝම්බර් මාසය සදහා එම අගය සියයට 3.0ක් ලෙස වාර්තා වූ‍ බවත් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් ක‍ලේය.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නවතම පාරිභෝගික මිල දර්ශකය වන ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 2015 ඔක්තෝම්බර් මස සිට අදාල ලිත් මාසය අවසන් වී දින 21 පසු ප්රාකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව 2015 නොවැම්බර් මස ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 112.0 ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. නොවැම්බර් මාසයේ දර්ශකය ඔක්තෝම්බර් මාස‍යේ දර්ශකය (109.2) හා සංසන්දනය කල විට 2.8ක දර්ශකාංක වැඩිවීමක් හා ප්‍රතිශතයක් ලෙස 2.6 ක වැඩිවීමක් වාර්තා වේ. මේ සඳහා ආහාර කාණ්ඩයේ සියයට 2.1 ක වැඩිවීම හා ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ සියයට 0.5 ක වැඩිවීම බලපා ඇත.

ආහාර කාණ්ඩයේ වැඩිවීම සඳහා එළවළු, අමු මිරිස්, සහල්, ලොකුළුණු, අර්තාපල්, පොල්, දෙහි, රතුළූණු, අළුත් මාළු සහ වියළි මිරිස් යන ආහාර ද්‍රව්‍ය,වල මිලෙහි සැළකිය යුතු වැඩිවීම ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇත. එසේ වුවත් අඹ, පැපොල්, කුකුල් මස්, බිත්තර, වියළි හාල්මැස්සන් හා කෙසෙල් යන ආහාර ද්රීව්යඑවල මිලෙහි සුළු අඩුවීමක් වාර්තා වී ඇත.

2015 ඔක්තෝම්බර් මාසය හා සසඳන කල නොවැම්බර් මාසය සඳහා ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ සියයට 0.5ක වැඩිවීමක් දක්නට ඇත. මේ සඳහා ‘ප්‍රවාහන’ හා ‘විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා’ යන කාණ්ඩවලට අයත් භාණ්ඩවල මිලෙහි වැඩිවීම ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇත.‘නිවාස, ජලය, විදුලිය, ගෑස් හා වෙනත් ඉන්ධන’ යන කාණ්ඩයේ සුළු අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරනුයේ L.P ගෑස් සදහා වූ මිල අඩු වීමයි.

scroll to top