2015 දෙසැම්බර් ආනයන, අපනයන පහතට; වෙළඳ හිඟය ඉහළට

container.jpg

ගිය වසරේ අදාළ කාලය සමග සැසඳීමේදී 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ලංකාවේ අපනයන 18.7 කින් ඩොලර් මිලියන 817.5 දක්වා පහත වැටුනු අතර ආනයන ඩොලර් මිලියන 1,644.7 දක්වා සියයට 8.5 කින්  පහත වැටී ඇත.

ගිය වසරේ අදාළ කාලය සමග සැසඳීමේදී වෙළඳ හිඟය ඩොලර් මිලියන 827,3 දක්වා සියයට 4.4 කින් ඉහළ ගියේය.

සමුච්චිත පදනම මත, 2015 දී වෙළඳ හිඟය සියයට 1.7 කින් ඩොලර් මිලියන 8,430 දක්වා ඉහළ ගියේය.

press_20160304S1
scroll to top