2015 තෙවන කාර්තුවේ ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය 4.8%

Colombo-Sri-Lanka.jpg

දෙසැ 15, 2015 (විමසුම) – 2015 තෙවන කාර්තුවේ ලංකාවේ ආර්ථිකය 4.8% කින් වර්ධනය වී ඇතැයි සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අනුව කෘෂිකර්මය 6.9% කින් ද, කර්මාන්ත 6.2% කින් හා සේවා 3.4% කින් 2015 තෙවන කාර්තුවේ දී වර්ධනය වී ඇත.

සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව 2015 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා ඇස්තමේන්තුගත ආර්ථික වර්ධනය 5.2% කි.

gdp2015

scroll to top