2015 අවුරුදු මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 0.1%යි; උද්ධමනය ස්ථාවරයි

(විමසුම) ගත වූ අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන වේගය පසුගිය වසරේ එම මාසයට සාපේක්ෂව සියයට 0.1ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

කොළඹ පාරිභෝගික මිළ දර්ශකය අනුව ගණනය කෙරෙන උද්ධමන වේගය අප්‍රේල් මාසයේ සටහන් වූයේ දර්ශකාංක 178.5ක් ලෙසිනි.

එම අගය ඊට පෙර මාසයට වඩා දර්ශකාංක 0.4ක ඉහළ යාමකි.

පසුගිය මාර්තු මාසයේ උද්ධමනය ද සියයට 0.1ක් වූ අතර එම මාසයේ දර්ශකය සටහන් වූයේ දර්ශකාංක 178.1ක් ලෙසිනි.

 

scroll to top