2013 සිට ගුවන් සමාගම් වලින් පාඩුව රු.මි. 55,000

SriLankan-airline.jpg

නොවැ 15, 2014 – ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සහ මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම 2013 ජනවාරි සිට 2014 ජූනි දක්වා ලැබූ පාඩුව රු.මි. 55,000 කට අධික බව සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමති පාර්ලිමේන්තුවේ දී හෙළි කරයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රු.මි. 51,029.6ක අලාභයක් ද, මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම රු.මි. 4,175.2ක අලාභයක් ද වාර්තා කොට ඇත.

A300/A330 ගුවන් යානා 6ක් විකිණීම හා නැවත කල් බදු කිරීමේ පදනම මත කල් බදු දෙන්නාගෙන් මුදල් ලබා ගෙන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහා අලුතෙන් ගුවන් යානා දහයක් මිල දී ගැනීමේ සැලසුමක් ඇති බවත් මෙහි දී හෙළි කෙරිණ.

නව ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති බවයි සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න මහතා වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළේ.

  • palitha

    දක්ෂ නිලධාරීන් නැති තැන මෙවැනි දේ සිදුවිය හැක

  • Mahinda

    දක්ෂ නිලධාරීන් නැති තැන මෙවැනි දේ සිදුවිය හැක

scroll to top