ෆේස්බුක් 360 ඡායාරූප හඳුන්වා දෙයි

ලෝකයේ දැවැන්ත සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක් වන facebook විසින් අද 360 ඡායාරූප පහසුකම හඳුන්වා දෙයි

scroll to top