ෆින්ලන්ත රජය විසින් සලසා දෙනු ලබන සහනදායී මූල්‍ය පහසුකම් ලබාගැනීම

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ෆින්ලන්ත රජය විසින් 1983 සිට 2006 දක්වා සහනදායී මූල්‍යමය පහසුකම් සලසා දෙනු ලැබ ඇත. සිය ‘රාජ්‍ය අංශ ආයෝජන පහසුකම් වැඩසටහන’ යටතේ ශ්‍රී ලංකාව වෙත සහනදායී මූල්‍ය පහසුකම් නැවත සැලසීමට ෆින්ලන්ත රජය විසින් කැමැත්ත පළ කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මූල්‍යනය සඳහා යොදාගැනීම පිණිස යුරෝ මිලියන 30ක් දක්වා වන ණය මුදලක් ලබාගැනීම සඳහා ෆින්ලන්ත රජය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

– 2017-05-23 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පිලිබඳ මාධ්‍ය ප්‍රකාශය (මීලග රැස්වීමේදී සම්මත කිරීමට යටත්ව)

scroll to top