හෙළ උරුමය ආණ්ඩුවේ තනතුරුවලින් ඉවත් වෙයි…

නොවැ 18, 2014 (විමසුම) – ජාතික හෙළ උරුමයේ පා.ම. චම්පික රණවක මහතා සහ පළාත් සභා අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා සිය ධුර වලින් ඉල්ලා අස් වෙයි.

18.11.2014 UDAYA

අද උදෑසන පැවති විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක දී මේ බව අනාවරණය කළ රණවක අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ සිය ධුරවලින් ඉවත් වුව ද තවදුරටත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමඟ කටයුතු කරන බවයි.

scroll to top