“හෙට දකින රනිල්” ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය දෙවන දින සමාරම්භක උත්සවය

Karu-2.jpg

බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරීශ්‍රයේ පැවැත්වෙන “හෙට දකින රනිල්” ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය දෙවන දින සමාරම්භක උත්සවය ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ගරු කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා එක් විය.(2017.08.18)

scroll to top