හෙට ජනපති අතින් විවෘත වන මඩකලපුව මහාධිකරණ සංකීර්ණය

Batti-Court-complex

වසර 30කට අධික කාලයක් මුළුල්ලේ පවත්වාගෙන ආ පැරණි මඩකලපුව අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල වෙනුවට වඩාත් කාර්යක්ෂම අධිකරණ සේවාවක් මහජනතාවට ලබාදීමේ අරමුණින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිකල සියළු පහසුකම් වලින් සම්පුර්ණ නව මඩකලපුව මහාධිකරණ සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් නොවැම්බර් මස 13 වන දින ප.ව 2.00ට ජනතා අයිතියට පත් කෙරෙන බව අධිකරණ අමාත්‍යංශය පවසයි.

රුපියල් මිලියන 175ක වියදමින් ඉදිකල නව අධිකරණ සංකීර්ණය සියළු පහසුකම්වලින් සම්පුර්ණ වන අතර, අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ හා නීතීඥවරුන්ගේ කාර්යාල කටයුතු වඩාත් පහසුවෙන් ඉටු කර ගත හැකි පරිදී මෙම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදිකර ඇති අතර, මහජනතාවටද වඩාත් පහසුවෙන් අධිකරණ කටයුතු වලට සහභාගී වීම සදහා ඉඩකඩවලින් යුක්තවේ.

නව අධිකරණ සංකීර්ණයේ නීතිඥවරුන්ගේ හා විනිසුරුවරුන්ගේ රථගාල්, ශ්‍රවණාගාර, පොලිස් ආරක්ෂක මුරකුටි හා පොදු වැසිකිලි පහසුකම් වලින් සමන්විත වන බව පවසන අධිකරණ අමාත්‍යාංශය නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ දැනට පවත්වාගෙන යන උසාවිවල යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සදහා රුපියල් මිලියන 600ක් වැය කිරීමට නියමිත යැයිද අධිකරණ අමාත්‍යංශය පවසයි. (අධිකරණ අමාත්‍යාංශය)

scroll to top