හැටන් නැෂනල් බැංකුවට AA-(lka) ණය ශ්‍රේණියක්:FITCH

මේ සම්බන්ධයෙන් කලින් ලද තොරතුරු සනාථ කරමින් ලද අවසන් ලියකියවිලි මත ණය ශ්‍රේණිය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගත් අතර මෙය 2014 සැප්තැම්බර් 17 වෙනි දින ලබා දුන් අපේක්ෂිත ණය ශ්‍රේණිය හා සමාන විය.

වසර 03, 05 සහ 10 යන කල්පිරීමේ කාලවලින් යුත් ස්ථාවර කූපනයකින් සමන්විත මෙම ණයකර කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීමට නියමිත ය.

මෙම ණයකර නිකුතුවෙන් ලැබෙන මුදල් බැංකුවේ වත්කම් සහ වගකීම් පරිණතවීමේ අසමතුලිතතා අවම කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට HNB අපේක්ෂා කරයි.

ප‍්‍රධාන ණය ශ්‍රේණි ධාවකයින්

මෙම ණයකර බැංකුව කෙරේ සුරැුකුම් රහිත මෙන්ම උපකාරක නොවන බැදීමක් ඇති කරන බැවින් ෆිච් නිර්ණායකයන්ට අනුව HNB හී ජාතික දිගු කාලීන ණය ශ්‍රේණිය හා සම මට්ටමේ ශ්‍රේණිගත කර ඇත.

HNB හී ණය ශ්‍රේණි මගින් එහි දිගු මෙහෙයුම් ඉතිහාසය, ශක්තිමත් අධිකාරය, සතුටුදායක ප‍්‍රාග්ධනීකරණය සහ සාපේක්ෂව ඉහළ අවදානම් රුචිය පිළිඹිඹු කරයි.

ණය ශ්‍රේණි සංවේදිතාවයන්

ණයකර හී ණය ශ්‍රේණිය HNB හී ජාතික දිගු කාලීන ණය ශ්‍රේණිය හා සමානව චලනය වේ.

scroll to top