හත්වන බෞද්ධ මහා සමුළුවෙහි සමාප්තිය

Karu-4.jpg

මෙවර ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරකත්වය දැරූ 07 වන බෞද්ධ මහා සමුළුවේ සමාප්තිය කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලිය ගහ මන්දිරයේදී 2017.11.05 දින සිදු විය.

scroll to top