සෞදි අරාබියේ වලංගු වීසා රහිතව සේවය කරන ශ්‍රමිකයින්ට ලබා දී ඇති පොදු සමාකාලය 25න් අවසන්

සෞදි රජය විසින් මේ වන විට එරට නීත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් රැඳී සිටින විදෙස් ශ්‍රමිකයින් සඳහා ලබා දෙනු ලැබූ පොදු සමා කාලය 2017 ජුනි මස 25 වන දිනෙන් අවසන් වන බව නිල වශයෙන් දන්වා තිබේ.

මේ අනුව ජුනි 25 වන දිනට පෙර එරටින් පිට නොවන්නන් ඉදිරියේ දී අත් අඩංගුවට ගෙන නැවත සෞදි අරාබියට පැමිණීම තහනම් කොට පිටුවහල් කරනු ලැබේ. ලබා දී ඇති පොදු සමා කාලය කිසිදු අයුරකින් දීර්ඝ නොකෙරෙන බව ප්‍රකාශිතය.
නීත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් සෞදි රාජ්‍ය තුළ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සිටී නම් මෙම පොදු සමා කාලය තුළ එරටින් පිටවීම මගින් ඇතිවිය හැකි අනවශ්‍ය දුෂ්කරතා මඟහරවා ගතහැකි බව සෞදියේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් දන්වා තිබේ.

මෙම පොදු සමා කාලය තුළ සෞදි අරාබියෙන් පිටවන්නන්ට නැවත නීත්‍යානුකූල ලෙස සෞදි අරාබියට නැවත පැමිණීමට අවස්ථාව තිබේ.

scroll to top