සෙලාන් ණයකරයට A-(lka)(EXP) ණය ශ්‍රේණියක්:FITCH

නොවැ 05, 2014 (විමසුම) – ෆිච් රේටින්ග්ස් ලංකා සෙලාන් බැංකුවේ (සෙලාන්; A-(lka)/ස්ථාවර) රුපියල් බිලියන 06 ක යෝජිත ජේෂ්ඨ ණයකර සඳහා A-(lka)(EXP) අපේක්ෂිත ජාතික දිගු කාලීන ණය ශ්‍රේණිය පිරිනමන ලදී.

වසර හතර, පහ සහ හය වශයෙන් වූ කල්පිරීමේ කාලයන් සමඟ ස්ථාවර කූපනයන්ගෙන් සමන්විත මෙම ණයකර කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීමට නියමිත ය.

මෙම ණයකර නිකුතුවෙන් ලැබෙන මුදල් සමාගමේ අරමුදල් මිශ‍්‍රය ශක්තිමත් කිරීමට සහ වත්කම් සහ වඟකීම් අසමතුලිතතා අවම කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත ය.

මේ වන විට ලැබී ඇති තොරතුරු සනාථ කරමින් ලැබෙන අවසන් ලියකියවිලි මත යෝජිත ණයකර හී ණය ශ්‍රේණිය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගනු ලැබේ.

scroll to top