“සෙලාන් එතෙර කාසි මෙතෙර වාසි” මාසික දිනුම් ඇදීමේ ජයග්‍රාහකයා

Ehtera-Wasi.jpg

සෙලාන් බැංකුව යනු මුදල් යැවීමේ සේවාවන් හෙවත් ප්‍රේෂණ සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් කීර්තියක් දිනු බැංකුවකි. ලොව පුරා ප්‍රමුඛ පෙළේ ප්‍රේෂණ සමාගම්, බැංකු සහ විනිමය හුවමාරු සමාගම් සමග එක්වී ගනුදෙනුකරුවන්ට විශිෂ්ටතම සේවාවක් සැලසීමට සෙලාන් බැංකුව කවදත් කටයුතු කරයි.
සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව ලෙස මෙම සේවාව තවත් පියවරක් ඉදිරියට ගෙන යමින්, Express Money, RIA, Speed cash සහ Unistream වැනි ප්‍රේෂණ සේවාවන් භාවිතා කරන ගනුදෙනු කරුවන්ට ත්‍යාග දිනාගැනීමේ අවස්ථාව උදාකර දීම සඳහා zසෙලාන් එතෙර කාසි මෙතෙර වාසිz නමින් විශේෂ දිනුම් ඇදීමක් හඳුන්වා දීමටද සෙලාන් බැංකුව කටයුතු කරන ලදි.

මෙම දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රථම ත්‍යාගය ලෙස එක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහකයෙකුට රු. මිලියනයක මුදලක්ද, තවත් වාසනාවන්තයින් 6 දෙනෙකුට රු. 100,000- බැගින් මාසිකව ත්‍යාග 6 ක්ද පිරිනමන ලදි. ඊට අමතරව සැනසිලි ත්‍යාග ලෙස 600 දෙනෙකුට මාසිකව රු. 5,000$- බැගින් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදි.

එතෙර වෙසෙන ගනුදෙනුකරුවන් සෙලාන් ප්‍රේෂණ සේවාවන් භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් එවීමේදී එම මුදල් ශ්‍රී ලංකාවේදී සෙලාන් බැංකුව වෙතින් ලබාගත් පසු මෙම දිනුම් ඇදීමට ඇතුළත්වීම සඳහා අවස්ථාව හිමි විය.

‘සෙලාන් එතෙර කාසි මෙතෙර වාසි’ මාසික මහා දිනුම ජයග්‍රාහිකාවක තමන්ට හිමි රු. 100,000 ක ත්‍යාගය සෙලාන් බැංකුවේ කල්මුණේ ශාඛාවේදී එම බැංකුවේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (නැගෙනහිර) එස්. මුටටීස මහතා අතින් ලබාගත් ආකාරය ඡායාරූපයෙහි දැක්වේ.

scroll to top