සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්තකරුවන් සදහා පුහුණු වැඩසටහනක්…

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය ඒකාබද්ධව 2017 වර්ෂය තුල සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

මෙම වැඩසටහන යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්තකරුවන්ගේ කළමණාකරණ හැකියාව සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් උපායශීලී සැලසුම් සකස් කිරීම සහ මූලික සේවක කළමණාකරණය පිළිබඳව පුහුණු වැඩ සටහනක් ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කර ඇත.

මෙම වැඩසටහන 2017 ජූලි මස 26 හා 27 යන දිනයන්හි යක්කල ,විගොඩපාර, මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමණාකරන පුහුණු ආයතනයේදී දී (යක්කල සිද්ධායුර්වේදය අසල) පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙම වැඩ සටහන මඟින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාන කර්මාන්තවල දැක්ම (vision) මෙහෙවර (Mission) දිගුකාලීන අරමුණු (Goal) කෙටිකාලීන අරමුණු (Objectives) ප්‍රතිපත්ති සැකසීම (Polices) ව්‍යාපාර සංවිධාන සටහන් සැකසීම යන මූලික උපක්‍රමශීලී සැලසුම් හා සේවක කළමණාකරණය පිළිබඳව මූලික සිද්ධාන්ත පිළිබඳව ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වේ. තවද නවීන කළමණාකරන මූලධර්ම හා සිද්ධාන්ත රැසක් සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

මෙම වැඩසටහන පිළිබඳ විස්තර නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, කච්චේරිය , ගම්පහ ට පැමිණ හෝ ලිපියක් මගින් හෝ දුරකථන අංක 0332222909 ට ඇමතුමක් ලබා දීමෙන් හෝ idbgampaha@gmail.com ට ඊමේල් පණිවිඩයක් දීමෙන් හෝ ලබා ගත හැක.

scroll to top