සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් සදහා ගනුදෙනු සටහන් කිරීම හා මූල්‍ය වාර්තා සැකසීම

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය ඒකාබද්ධව 2017 වර්ෂයේ සිට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධන වැඩ සටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

මෙම වැඩ සටහන යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ගේ මූල්‍ය කළමණාකරණය පිළිබඳව දැනුම වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ව්‍යාපාර ඒකකයක ගනුදෙනු නිවැරදි ලෙස ගිණුම් පොත්වල සටහන් කිරීම හා මූල්‍ය වාර්තා සැකසීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩ සටහනක් ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කර ඇත.

මෙහිදී සහභාගීවන්නන්ට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ආයතනයක ගිණුම් තැබීමේ අවශ්‍යතාවය හා එහි වැදගත්කම, නිසි මගපෙන්වීමක් යටතේ ගිණුම් තැබීමේ ක්‍රියාවලිය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ආයතනයක කළ හැකි බව, ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලිය අවබෝධ කර ගැනීම, මුදල් පොත, බැංකු පොත, ගැණුම් පොත, විකුණුම් පොත සහ ලෙජර් ගිණුම් වල ප්‍රායෝගික අභ්‍යාසයක් ඇසුරින් සටහන් කිරීම, මූලික පොත් හා ලෙජර් ගිණුම් ඇසුරින් ශේෂ පිරික්සුම සකස් කිරීම, මූල්‍ය වාර්තා සකස් කිරීම, පුහුණුවෙන් ලත් දැනුම භාවිත කිරීමේදී සහාය ලබාදෙන ආකාරය සැලසුම් කිරීම පිළිබඳ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලැබෙනු ඇත. වැඩසටහන අවසානයේදී සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහාම සැකසුනු සරළ ගිණුම් තබාගැනීමේ මෘදුකාංගයක් පිලිබඳව දැනුවත් කිරීමක්ද සිදු වේ.

මෙම වැඩ සටහන 2017 දෙසැම්බර් මස 12 හා 13 දෙදින පෙ:ව: 8.30 සිට ප:ව: 4.30 දක්වා, මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමණාකරන පුහුණු ආයතනය, විගොඩපාර, යක්කල, ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වේ. පුහුණු වැඩ සටහන සඳහා තේපැන් , දිවා ආහාර, ගිණුම් පොත් කට්ටලය, පුහුණු අත්පොත,ලිපිද්‍රව්‍ය හා අවශ්‍ය පහසුකම් ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් සපයනු ලබන අතර, වැඩ සටහනේ ලියාපදිංචි ගාස්තු ලෙස රු: 1000/- ක මුදලක් පමණක් අදාළ සහභාගීවන්නන්ගෙන් අයකරනු ලබයි. වැඩිදුර තොරතුරු සදහා ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මංඩලය, දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, කච්චේරිය, ගම්පහ 0332222909 ට අමතා විස්තර ලබා ගත හැක.

scroll to top