සුවිශේෂී දක්ෂතා ඇති දරුවන්ගේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනට අයදුම්පත් භාරගැනීම සැප්. 06 දා අවසන්

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රීඩා, කලා හා නව නිර්මාණ ක්ෂේත්‍රයන්හි සුවිශේෂ දක්ෂතා දක්වන සිසු දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් හඳුන්වා දී ඇති සුභග ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම 2017 ජූලි මස 31 වන දින ආරම්භ වූ අතර අයදුම්පත් භාරගැනීම සැප්තැම්බර් මස 06 වනදායින් අවසන් වේ.

නිර්මාණශීලී දරු පරපුරක් බිහිකිරීම උදෙසා ක්‍රියාවට නංවා ඇති මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මඟින් ක්‍රීඩා , සෞන්දර්ය ක්‍රියාකාරකම් සහ නව නිපැයුම් යන විශේෂ කාණ්ඩ 3ක් යටතේ ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමට අපේක්ෂිතයි.

මේ සඳහා අදාළ අයදුම්පත් සහ වැඩි විස්තර www.moe.gov.lk අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකියි.

scroll to top