සුපවේදී පබිලිස් සිල්වා මහතා විසින් සම්පාදිත “සුපවංශය” කෘතිය එලිදැක්වීමේ උළෙල අද..

Pabilis-Silva.jpg

කීර්තිමත් ශ්‍රී ලාංකික සුපවේදී පබිලිස් සිල්වා මහතා විසින් සම්පාදිත “සුපවංශය „ කෘතිය එලිදැක්වීමේ උළෙල අද 2017.04.25 දින බණ්ඩාරනායක ජ්‍යාතන්තර සම්මත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විනි.

scroll to top