සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ චෛත්‍යරාජයාණන් වහන්සේ සඳහා මංගල ශෛල ප්‍රතිස්ථාපනය

Karu-Jayasooriya.jpg

ගාල්ල කොස්ගොඩ සුදුගල් විහාරය හෙවත් සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකෙරෙන චෛත්‍යරාජයාණන් වහන්සේ හා වාහල්කඩ සඳහා මංගල ශෛල ප්‍රතිස්ථාපනය කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා‍ අතින් 2017-03-17 පෙරව‍රුවෙහි සිදු විය.

scroll to top