සියළු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සංවිධාන ලියාපදිංචි බලපත්‍රයක් ලබාගත යුතුයි

money-forex-investment.jpg

අංක 6 දරණ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත 2016 මැයි මස 20 වන දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වන ලදී.

එම පනතට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය හා ක්ෂුද්‍ර ණය කටයුතු සිදුකරනු ලබන සියළුම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වී බලපත්‍රය ලබාගත යුතුය. ඒ අනුව දැනට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය හා ක්ෂුද්‍ර ණය කටයුතු සිදුකරනු ලබන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන /ප්‍රජා මූල සංවිධාන / ඇපයෙන් සීමිත සමාගම් සිය තොරතුරු රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය වෙත එවිය යුතු වේ.

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය හා ක්ෂුද්‍ර ණය කටයුතු වලදී සිදුවන විවිධ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව එය පාලනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම පනත සම්මත කරගත් අතර, එමගින් සද්භාවයෙන් යුතුව ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය / ක්ෂුද්‍ර ණය කටයුතු වල නියැලෙන ආයතන වලට අවශ්‍ය නීතිමය රැකවරණය ද සැලසේ.

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සහ අමාත්‍ය මනෝ ගනේසන් මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත සිවිල් සමාජ සංවිධාන වල සහභාගීත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන සහ ස්වේච්ඡා සේවය පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සම්පාදනය කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවලදී සිදුකරනු ලැබේ. මෙම ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන මෙන්ම ස්වේච්ඡා සේවයේ නියැලෙන්නන්, ප්‍රජා නායකයින් සහ මහජනතාවගෙන් අදහස් ලබාගැනෙයි. මෙයට අදාළ අදහස් සහ යෝජනා, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය, 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට ලැබීමට සලස්වන්න.

scroll to top