සිංගර් කොටස් නැවත බෙදයි

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ කොටස් නැවත බෙදීමට එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. මේ අනුව පවත්නා එක කොටසක් වෙනුවෙන් තවත් කොටස් 3 ලබාදීමක් සිදුවේ.

නමුත් එහි පවත්නා ප්‍රාග්ධන අගයට ඉන් කිසිදු බලපෑමක් නොවන අතර පවත්නා 125,209,610 ක් වන කොටස් ප්‍රමාණය පමණක් 375,628,830 දක්වා වැඩි වනු ඇත.

31-03-2017 දිනට හිමි කොටස් ප්‍රමාණය අනුව මෙම බෙදීම සිදුවන අතර එදින පවත්නා මහා සභා රැස්වීමේදී කොටස් හිමියන්ගේ අනුමැතිය මේ සදහා ලබාගත යුතු වේ.

scroll to top