සැක සහිත පන්දු යැවීමේ ඉරියව් මැනීමට නව නීතියක්

නොවැ 19, 2014 (විමසුම) – සැක සහිත පන්දු යැවීමේ ඉරියව් සමාලෝචන කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සැක සහිත පන්දු යැවීමේ ඉරියව් මැනීමේ නව ලියවිල්ලට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මෙම නව ලියවිල්ල මගින් පාසල් මට්ටමේ පන්දු යවන්නන්ට හා ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් ක්‍රීඩා කරන්නන්ට වෙන වෙනම නීති මාලා දෙකක් හඳුන්වා දී ඇත.

මෙම නව යෝජනා 2014/15 ක්‍රිකට් සමයේ දී අත්හදා බැලීමේ මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

Clubs Protocol
Schools Protocol

scroll to top