ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය සදහා අමුද්‍රව‍්‍යයක් ලෙස සහල් භාවිත කිරීමේ අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ පසුගිය රජයයි

rice.jpg

මෙරට මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය සදහා අවශ්‍ය ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය කරන කිසිදු ස්කාගාරයකට සහල් යොදවා ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය කිරීමට මේ රජය විසින් කිසිදු අනුමැතියක් ලබා දී නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ස්කාගාර 14 ක් පවතින අතර ඒවායෙහි ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා රා, තල් රා, මොලාෂස්, බඩ ඉරිගු හා පළතුරු ආදිය උපයෝගී කරගනු ලබයි.

ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය සදහා සහල් අමුද්‍රව‍්‍යයක් ලෙස භාවිත කිරීමට එක් ආයතනයකට පමණක් එවකට බලයේ සිටි රජය විසින් 2006 වර්ෂයේදී අනුමැතිය ලබා දී ඇත. එහෙත් මෑතදී සහල් අමුද්‍රව‍්‍යය ලෙස යොදාගැනීමට අමතරව බඩ ඉරිගු යොදා ගැනීම සදහා එම ආයතනයට අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.

2018 අයවැය මගින් එතනෝල් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරන අමුද්‍රව‍්‍යය වලට එහි සුරා බදු අනුපාතය අනුව බදු අය කිරීමට යෝජනා කරන ලදී. ඒ අනුව 2017 නොවැම්බර් මස 09 වන දින සුරා බදු ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගනු ලබන, දැනට අනුමත කර ඇති අමුද්‍රව‍්‍යය සඳහා ලීටරයකට රුපියල් 5 සිට රුපියල් 10 දක්වා බද්දක් නියම කර ඇත.

මේ හැරුණු විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළ ආකාරයට මධ්‍යසාර වල යෙදවුමක් ලෙස සහල් භාවිත කිරීමට මෙම රජය විසින් කිසිදු අනුමැතියක් ලබා දී නොමැති අතර ස්ප්‍රීතු නිෂ්පාදනය සදහා සහල් යෙදවීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ 2006 වසරේ එවකට බලයේ සිටි රජය විසින් බව අවධාරණය කළ යුතුයි.

scroll to top