සම්පත් ණයකරයට A+(lka)(EXP) ණය වර්ගීකරණයක්:FITCH

නොවැ 12, 2014 (විමසුම) – ෆිච් රේටින්ග්ස් ලංකා, සම්පත් බැංකුවේ (සම්පත්; AA-(lka)/ස්ථාවර) රුපියල් බිලියන 07 ක යෝජිත උපකාරක ණයකර සඳහා A+ (lka)(EXP) අපේක්ෂිත ජාතික දිගු කාලීන ණය ශ්‍රේණිය පිරිනමන ලදී.

වසර පහක කල්පිරීමේ කාලයක් සහ ස්ථාවර කූපනයන්ගෙන් සමන්විත මෙම ණයකර, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත කිරීමට නියමිත ය.

මෙම ණයකර නිකුතුවෙන් ලැබෙන මුදල් සමාගමේ දෙවෙනි මට්ටමේ ප‍්‍රාග්ධනය ශක්තිමත් කිරීමට සහ වත්කම් සහ වගකීම් අසමතුලිතතා අවම කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට සම්පත් බැංකුව අදහස් කරයි.

මේ වන විට ලැබී ඇති තොරතුරු සනාථ කරමින් ලැබෙන අවසන් ලියකියවිලි මත යෝජිත ණයකර හී ණය ශ්‍රේණිය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගනු ලැබේ.

scroll to top