සමස්ත ලංකා වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ සංගමයේ මහා සම්මේලනය

Karu2.jpg

සමස්ත ලංකා වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ  සංගමයේ මහා සම්මේලනය ගරු කතානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ දින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදි පැවැත්විය.(2017.07.30)

scroll to top