ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් 2017 වසරේ හොඳම පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය තරුණ පුද්ගලයා සම්මානය දිනයි

Krystle-Reid.jpg

ශ්‍රී ලංකාවේ ‘Enable Lanka Foundation’ හි සම-නිර්මාතෘ, කරිසල් රීඩ් 2017 මාර්තු 15 වෙනි දින පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය ලේකම් කාර්යාලයේ, ලන්ඩන් හි පැවති සම්මාන උළෙලේදි වසරේ සමස්ත පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය තරුණ පුද්ගලයාගේ සම්මානය දින ගන්න ලදී.

scroll to top