ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට අළුතෙන් එක් වූ නිලධාරීන් සදහා එක් දින වැඩමුළුවක්

Karu-4-2.jpg

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට අළුතෙන් එක් වූ නිලධාරීන් සදහා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව මගින් පැවැත්වූ එක් දින වැඩමුළුව කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සමාරම්භ වූ අවස්ථාව

scroll to top