ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ඇල මාර්ග පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක

Harsha-1.jpg

ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ ඉල්ලීමක් අනුව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ඇල මාර්ග පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. සේයාරු වලින් දැක්වෙන්නේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයයි.

ඇතැම් පිරිස් කිසිදු වග විභාගයකින් තොරව ජල මූලාශ්‍රයන්ට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කර තිබෙන ආකාරය මෙහිදී දැකගත හැකිය.

scroll to top