ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජනගහන අරමුදලේ නව නියෝජිතවරිය – රිට්සු නැකෙන්

UNFPA-Ritsu-Naken.jpg

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ (UNFPA) ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත රිට්සු නැකෙන් මැතිනිය, 2017 මාර්තු මස 20 වැනි අද දින විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමන්ට අක්තපත්‍ර ප්‍රදානය කළාය.

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජනගහන අරමුදලේ නියෝජිතවරිය ලෙස පත්වීමට ප්‍රථම නැකෙන් මැතිණිය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ (UNDP) නේවාසික සම්බන්ධීකාරකවරුන්ගේ ඉතියෝපියානු කාර්යාලයේ ප්‍රධානියා ලෙසත් ජනගහන අරමුදලේ වියට්නාම නියෝජ්‍ය නියෝජිතවරිය ලෙසත් කටයුතු කොට තිබේ.

scroll to top