ශ්‍රී ලංකාවට දෙන ආසියානු සංවර් ධන බැංකුවේ ණය ආධාර ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක් දක්වා දෙගුණ කෙරේ

ADB.jpg

ආසියානු සංවර් ධන බැංකුව මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට සපයනු ලබන බහු කාර් ය සංවර් ධන ආධාර මෙම වසරේ සිට දෙගුණ කර තිබේ. එම බැංකුව මඟින් ණය සපයනු ලබන ප්‍රධාන ක්‍රමවේද දෙක ඒකාබද්ධ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2017 වසර සිට වාර් ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 800-1000 ක් අතර මුදලක් ලැබෙනු ඇත. ආසියානු සංවර් ධන බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික නියෝජිත ශ්‍රී විඩෝවති මහත්මිය බදාදා(05) මුදල් හා ජන මාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී හමු වී මේ පිළිබඳ ව සාකච්ඡා පැවැත්වීය.

මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් පත්වීම් ලැබීම සම්බන්ධයෙන් මංගල සමරවීර මහතාට විඩෝවති මහත්මිය සිය සුභ පැතුම් එක් කළ අතර ආසියානු සං සංවර් ධන බැංකුව මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර් ධන කටයුතු සඳහා සපයන ආධාර පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කළාය. ශ්‍රී ලංකා රජයේ සංවර් ධන කටයුතු සඳහා ආසියානු සංවර් ධන බැංකුවේ කැපවීම පිළිබඳව විඩෝවති මිය මෙහි දී අවධාරණය කළාය.

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ආර් ථික ක්ෂේත්‍රයන්හි සංවර් ධනය සඳහා අඛණ්ඩව ආධාර සැපයීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා ආසියානු සංවර් ධන බැංකුව වෙත රජයේ ප්‍රණාමය පුද කළේය. රටේ ජනතාවට සෘජු ප්‍රතිඵල ලබා දෙන මෙම ව්‍යාපෘති වල ප්‍රගති සම්බන්ධයෙන් මෙහි දී සාකච්ඡාවට ලක් විය. එමෙන් ම වසර 2018 සිට 2022 කාලය තුළ රටේ සංවර් ධනය සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත නව හවුල්කාරීත්ව මූලෝපායන් පිළිබඳව ද මෙහි දී සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන ලදි.

වර්තමානයේ දී ආසියානු සංවර් ධන බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට වසරකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400-500 ක් අතර ප්‍රමාණයක පහසු ණය ආධාර ලබා දේ. දැනට රටේ ප්‍රදේශ ගණනාවක ආසියානු සංවර් ධනය බැංකුවේ ආධාර ලත් ව්‍යාපෘති 24ක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. මාර් ග සංවර් ධනය ,ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන පහසුකම් නංවාලීම, ධීවර කටයුතු සංවර් ධනය, වාරිමාර් ග සංවර් ධනය, නිපුණතා හා අධ්‍යාපන සංවර් ධනය ආදිය මෙම ව්‍යාපෘතීන්ට අයත් වේ. ආසියානු සංවර් ධන බැංකුව මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන ණය ආධාර බොහෝමයක් සහන පොලි මත වන අතර ඒවා සඳහා වසර 5ක සහන කාලයක් ද ලැබේ.

මෙම වසරේ සිට ආසියානු සංවර් ධන බැංකුව මඟින් දෙනු ලබන අධාර ප්‍රමාණය දෙගුණ කර ඇති බැවින් දුම්රිය, වරාය හා මාර්ග සංවර් ධනය ඇතුළු නව ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක සංවර් ධන කටයුතු සිදු කිරීමට හඳුනා ගෙන ඇත. මෙම නව සංවර් ධන ව්‍යාපෘති සඳහා දැනටමත් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ශඛ්‍යතා අධ්‍යයනය කිරීම අරඹා ඇත.

මෙම සාකච්ඡාවට විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා, රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රියංක අල්ගම මහතා ද සහභාගි විය.

scroll to top