ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යාන්තර ගුවන් තොටුපළේ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කරයි

srilankan1.jpg

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සිය සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් ගෝලීය මාර්ග ජාලය ඔස්සේ අප්‍රියෙල් මස 7වෙනිදා සිට නැවත ආරම්භ කරනු ඇත. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යාන්තර ගුවන් තොටුපළ එහි ධාවන පථයේ අලුත්වැඩියාවක් නිසා මාස තුනක් සඳහා අර්ධ වශයෙන් වසා දමා තිබූ අතර එම කාලය තුලදී පූර්ණ සේවා සැපයුයේ නැත.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මෙයට සහාය දැක්වූ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන්හට සිය කෘතඥතාව පළ කරසිටි අතර මෙම කාල සීමාව තුළ, විශේෂයෙන් සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට සිදුවන අපහසුතාවයන් අවම වන අයුරින් වැඩ කළ ගුවන් සේවයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත් කෘතඥතාව පළකර සිටියහ.

අප්‍රියෙල් 7 වන සිකුරාදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, මගීන් තමන්ගේ ගුවන් යානය පිතත් වීමට පැය තුනකට පෙර ගුවන් තොටුපලට පැමිණීය යුතුය.

scroll to top