ශ්‍රී කාවන්තිස්ස රජ මහා විහාරස්ථානයේ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාවහන්සේ විවෘත කිරීම

Karu-2.jpg

ඇඹිලිපිටිය ඓතිහාසික ශ්‍රී කාවන්තිස්ස රජ මහා විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදි කරන ලද සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාවහන්සේ විවෘත කිරීම (2017-07-13) දින ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය

scroll to top