ශ්‍රීමත් ඩී.බී.ජයතිලක මැතිතුමාගේ දේපළ සියල්ල මහා භාරකාරවරයාට…

Wijedasa_R.jpg

කීර්තිමත් බෞද්ධ නායකයෙකු, රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු මෙන්ම හිටපු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයෙකු වූ ශ්‍රීමත් ඩී.බී.ජයතිලක මැතිතුමා විසින් මහජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය අරමුණු කර ගනිමින් සිය දේපළ සියල්ල මහා භාරකාරවරයාට පරිත්‍යාග කර ඇති අතර, පසුගිය කාලය පුරා එතුමාගේ අවසන් කැමති පත්‍රයේ සඳහන් අරමුණු ඉටු වී නොමැති බැවින් එම භාරයේ අරමුණු නැවත ක්‍රමවත් කරමින් එහි අර්ථලාභීන් කැඳවා ත්‍යාග ලබා දීම අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේදී සිදු අවස්ථාව

scroll to top