ශ්‍රී ලංකාවේ අයවැය හිඟය ඉහළට, ආර්ථිකය USD82.3bn මට්ටමේ

central-bank-of-sri-lanka.jpg

රජය බදු ආදායම් ඉලක්ක හා වියදම් සීමා කිරීමට අසමත්වීම නිසා 2015 අයවැය හිඟය 2014 පැවති සියයට 5.7 සිට සියයට 7.4 ක් දක්වා පුළුල් වූ බව මෑතක නිකුත් කළ 2015 වාර්ෂික මහ බැංකු වාර්තාවේ දැක්වේ.

වාණිජ බැංකු විසින් පෞද්ගලික අංශයට ලබාදෙන ණය, ජනවාරි මාසයේ පැවති 25.7% වර්ධනය සමග සැසඳීමේදී, පෙබරවාරි දී 26.5% කින් වර්ධනය වීම ද එතරම් සතුටුදායක තත්ත්වයක් නොවේ.

කෙසේ වෙතත් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සහයෝගයෙන් ශ්රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වන ඩොලර් බිලියන 1.25 ට අදාල තාක්ෂණික ගිවිසුම ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අවසන් කළ හැකි මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් සඳහන් කරයි.

AR-2015-Sinhala
scroll to top