වෙළෙඳපොළ සහල් මිල ස්ථාවර කිරීම සඳහා පාරිභෝගික අධිකාරියේ මැදිහත්වීම

2017-05-25 වන දින රැස් වූ ජීවන වියදම් කමිටුවේ දී සහල් මිල වැඩි වීම පාලනය කිරීම සඳහා ගතයුතු කි්‍රයාමාර්ග සම්බන්ධ සිදුකරන ලද සාකච්ඡාවේ දී වී තොග සඟවා තබාගෙන වෙළෙඳපොළට සහල් නිකුත් නොකරන වී මෝල් හිමියන් සම්බන්ධව සහ දේශීය සහල් ලෙස ආනයනික සහල් අලෙවි කරනු ලබන වෙළෙඳුන් සම්බන්ධවත් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් නීතිමය කි්‍රයාමාර්ග ගතයුතු බව සාකච්ඡා විය’

ඒ අනුව වී මෝල් හිමියන් සතුව ඇති වී සහ සහල් තොග සම්බන්ධව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත්” ආනයනකරුවන් විසින් ආනයනික සහල් අලෙවි කරනු ලැබූ සහල් වෙළෙඳුන්ගේ තොරතුරු ලබාගෙන” ඒවා පාරිභෝගිකයන් වෙත ගොස් ඇති ආකාරය පිළිබඳ විමර්ශනයක් සිදුකරන ලෙසත් ගරු කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුයුදීන් මැතිතුමා විසින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇත’

2017 මාර්තු මාසය තුළ ආනයනය කරන ලද සහ ඛෙදාහරින ලද ආනයනික සහල් සම්බන්ධ තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස සහල් ආනයනකරුවන් 99 දෙනෙකු වෙත පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති අතර” එම තොරතුරු ලබාදී නොමැති ආනයනකරුවන් සම්බන්ධව නීතිමය කටයුතු සිදුකරන ලෙස ද ගරු අමාත්‍යතුමා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති හසිත තිලකරත්න මහතා වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇත’

එමෙන්ම දේශීය සහල් සමඟ විදේශීය සහල් කළවම් කිරීමක් සිදුකරන්නේ ද යන්න සොයා බැලීම සඳහා සහල් මෝල් සහ ගබඩා පරීක්ෂා කරන ලෙසත්” එවැනි සහල් අලෙවි කරනු ලබන වෙළෙඳුන් සම්බන්ධව සහ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් නියම කර ඇති මිලට වඩා වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කරනු ලබන වෙළෙඳුන් සම්බන්ධව නීතිය තදින්ම කි්‍රයාත්මක කරන ලෙස ද ගරු අමාත්‍යතුමා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය වෙත නියෝග කර ඇත’

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් 2017 වසරේ දී නියමිත මිලට වඩා වැඩි මිලට සහල් අලෙවිකරනු ලැබූ වෙළෙඳසැල් 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක වැටලීම් සිදුකර නඩු පැවරීම් සිදුකරමින් පවතින අතර” 2017 මැයි මාසය තුළ දී වැටලීම් 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිදුකර ඇත’ ගරු කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් පරිදි වෙළෙඳපොළේ සහල් මිල ස්ථාවර කිරීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් සිදුකරනු ලබන වෙළෙඳපොළ වැටලීම් වඩාත් පුළුල් කර ඇත’

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය මඟින් මෙවැනි වැටලීම් සඳහා නඩු පැවරීමේ දී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක දී වරදකරුවන් වන තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් සඳහා පළමු වරදක් සඳහා රු.1,000 කට නොඅඩු සහ රු.10,000 කට නොවැඩි දඩයකට හෝ මාස 6ක නොවැඩි කාලයක් සඳහා බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඩුවම් දෙකම ලබාදීම සඳහා 2003 අංක 09 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනත යටතේ ප්‍රතිපාදන සළසා ඇති අතර” වරදකරුවන් පුද්ගලික සමාගමක් වන අවස්ථාවක අවම දඩය රු’10,000 ක් සහ උපරිම දඩය රු.100,000 ක් වේ

scroll to top