විනාඩි දෙකෙන් අය-වැය කියවමු…

ravi-k.jpg

නොවැ 23, 2015 (විමසුම) – අය-වැය කියන්නේ රටක ආර්ථික, සමාජීය හා දේශපාලනික දිශානතිය විදහා දක්වන ලේඛණයක්.

ඉදිරි මුදල් වර්ෂය සඳහා ආණ්ඩුවේ වියදම් ඇස්තමේන්තු වගේම ඒ සඳහා අවශ්‍ය ආදායම් සොයා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳවත් සවිස්තර වාර්තාවක් එහි අඩංගුවනවා.

අය-වැය දෙවන වර කියවීම, බොහෝ දෙනෙකු දන්න විදියට කියනවා නම් අය-වැය කථාව අවසානයේ දී මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් සමස්ත අය-වැය ලේඛණයේ සාරාංශයක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.

මේ පහත දැක්වෙන්නේ ඒ අය-වැය ලේඛණයේ සාරාංශයයි.

ඉදිරි මුදල් වර්ෂය සඳහා ආණ්ඩුවේ වියදම් ඇස්තමේන්තු, වියදම් යෝජනාවල අන්තර්ගත වන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය ආදායම් සොයා ගන්නා ආකාරය, ආදායම් යෝජනාවල අඩංගුයි.

ආදායම් යෝජනාවල වරහං ඇතුලේ (ඍණ) අගයෙන් දක්වල තියෙන්නේ ඇතැම් බදු අහෝසි කිරීම නිසා ආණ්ඩුවට අහිමිවන ආදායමයි.

පහතින්ම දක්වා ඇත්තේ සමස්ත අය-වැයේ සාරාංශයයි. ඊට අනුව ලබන වසරේ ආණ්ඩුවේ අය-වැය හිගය රු.බි. 740කි. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශයතයක් හැටියට කියනව නම් -5.9 කි.

මුදල් අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ එක් එක් අය-වැය යෝජනාවල ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු හැරුණු විට අය-වැයට බලපාන අනෙකුත් යෝජනා සියල්ලම මෙහි ඇතුලත්.

Budget-sinhala-1

 

 

Budget-sinhala-2

Budget-sinhala-3

 

 

Budget-sinhala-4

scroll to top