විදුලිබල මණ්ඩලයේ සමස්ත විදුලි සේවකයන් මහා වැඩ වර්ජනයක…

වැටුප් විෂමතාවය නිවැරදි නොකිරීමට හා වැටුප් විෂමතාවය නිවැරදි කරන ලෙස ඉල්ලා වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගවලට සම්බන්ධ වූ සේවකයන් වෙත මර්දනය දියත්කිරීමට එරෙහිව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය විසින් සමස්ත මහා වැඩවර්ජනයක් කැඳවා තිබේ. අපේ‍්‍රල් 05 වන දින මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට අපේ‍්‍රල් 06 වන දින මධ්‍යම රාත‍්‍රිය දක්වා වර්ජනය ක‍්‍රියාත්මන වන අතර ඊට දිවයින පුරා සියළුම බලාගාර, කාර්යාල හා වැඩබිම්වල සියලූම විදුලි සේවකයන් සම්බන්ධ වේ.

ලංවිම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය වෙනුවෙන් – රන්ජන් ජයලාල්මේ මහතා පවසා සිටියේ “මේ හේතුව නිසා රටේ බරපතල තත්වයක් ඇතිවිය හැකි අතර ඒ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම සේවකයන්ගේ සාධාරණ ඉල්ලීම ඉටු නොකර, සේවකයන් මර්දනය කිරීමට කටයුතු කරන ලංවිම පාලනාධිකාරිය සහ ආණ්ඩුව විසින් භාරගත යුතු බවයි. ලංවිම සේවකයන්ගේ ගැටළුව විසඳීම වෙනුවට වෘත්තීය අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සහ ක‍්‍රියාත්මක වන සේවකයන් වෙත තවදුරටත් මර්දනය මුදාහැරීමට පාලකයන් කටයුතු කරන්නේ නම් ඉදිරි වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග තව තවත් දැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීමට විදුලි සේවකයන් පසුබට නොවන බවද දන්වා සිටියා.

scroll to top