වැට් බදු 15% දක්වා ඉහලට, ප්රාග්ධන ලාභ මත නව බදු

Ranil-Wickramasinghe-new.jpg

අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්රකාශ කළේ රජය මෙම වසර සඳහා අදාල යම් යම් අය වැය යෝජනා සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

නව සංශෝධන අනුව, ව්යවස්ථාපිත ආදායම් බදු සියයට 15 සිට සියයට 17.5 කින් වැඩි කර ඇත.

සංස්ථාපිත හා සංස්ථාපිත නොවන ආදායම් බදු සංශෝධනයන් පිළිබඳව 2016 අයවැය යෝජනා වසරකින් අත්හිටුවීමට රජය තීරණය කර ඇත. දැනට පවතින 2015 අනුපාත මෙම බදු සඳහා අදාල වෙනු ඇත.

එමෙන්ම 1987 සිට ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක වී නැති වී ඇති ප්රාග්ධන ලාභ බද්ද නැවත හඳුන්වා දී තිබේ.

එකතු කළ අගය මත බද්ද දැනට අය කරන සියයට 11 සිට සියයට 15 දක්වා වැඩි කර ඇත.

2016 අයවැයෙන් සියයට 8 කින් සහ සියයට 12.5 ක් ලෙස නව එකතු කළ අගය මත බදු ක්රමයක් යෝජනා කළේය.

2016 අයවැයෙන් යෝජනා කළ විදුලි සංෙද්ශ, පෞද්ගලික අධ්යාපනය සහ පෞද්ගලික සෞඛ්ය එකතු කළ අගය මත බදු සහන ද ඉවත් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ සහ විදුලිය වැට් බදු වලින් නිදහස් කර ඇත. එකතු කළ අගය මත බදු තෝරාගත් සිල්ලර හා තොග භාණ්ඩ මත නොපනවනු ඇත.

ගොඩනැගීමේ බද්ද වත්මන් සියයට 2 සිට යෝජිත සියයට 4 ක දක්වා වැඩි නොවනු ඇත.

සම්පූර්ණ කථාව පහතින්…

Hon.-Prime-Ministers-Statement-March-08_2016-Press-Copy
scroll to top