වාද්දුව, මොල්ලිගොඩ, දෙගම්බද මහා විහාරස්ථානයේ කඨින පූජෝත්සවය

Karu-2.jpg

වාද්දුව, මොල්ලිගොඩ, දෙගම්බද මහා විහාරස්ථානයේ කඨින පූජෝත්සවය 2017.11.03 පෙරවරුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්විය.

scroll to top